Premis de la mar

Bases dels 31 Premis de la Mar – Convocatòria 2024

1. L’Ajuntament de Castelló, en col·laboració amb l’Associació cultural La Barraca, convoca la 31a edició dels Premis de la Mar de Poesia, en record als poetes Manel Garcia Grau i Miquel Peris Segarra, i en homenatge a la mar Mediterrània, mare de vida, de cultura, d’humanisme i de solidaritat.

2. Aquesta trenta-uena convocatòria serà de poesia en valencià. Els premis, que hauran de tractar el tema de la mar, seran els següents:
– Premi Grumet Manel Garcia Grau, per a menors de 18 anys
– Premi Miquel Peris Segarra, per a majors de 18 anys

3. Al Premi Grumet Manel Garcia Grau podran concórrer joves de fins a 18 anys.

    1. Premi Grumet Manel Garcia Grau (Primària), per a alumnat de Primària. El Premi serà un xec regal de 100,00€ que es podrà bescanviar en material didàctic en un establiment comercial del Grau de Castelló. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 10 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.
    2. Premi Grumet Manel Garcia Grau (Secundària/Batxillerat),  per a alumnat de Secundària i Batxillerat. El Premi serà un xec regal de 200,00€ que es podrà bescanviar en material didàctic en un establiment comercial del Grau de Castelló. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 50 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.

4. Al Premi Miquel Peris Segarra podrà concórrer qualsevol persona major de 18 anys. La dotació serà de 900,00 euros, inclosos els impostos que calga aplicar-hi, a més de la publicació de l’obra inèdita. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 300 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.

5. Els treballs presentats en aquesta convocatòria en les seues dues categories seran originals, inèdits, escrits a doble espai i sense la firma de l’autor/a. Aquests treballs no podran haver sigut premiats en altres certàmens. No podran presentar-s’hi autors o autores que hagen sigut premiats en les últimes dues edicions.

6. El termini de presentació començarà l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquestes bases al BOP de Castelló i tindrà com a data límit el dia 3 de maig de 2024, inclòs.

7. Presentació d’originals:
Presentació telemàtica:
A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, punxant en: https://sede.castello.es; catàleg de tràmits; subvencions; Premis de la Mar de Poesia; tramitació electrònica.
En l’apartat d’informació addicional de la instància figurarà el títol o lema de l’obra.

Presentació física:
Mitjançant instància normalitzada, que podrà descarregar-se en la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, punxant en: https://sede.castello.es; catàleg de tràmits; subvencions; Premis de la Mar de Poesia; descarregar instància.
S’haurà de fer constar en la instància si la persona interessada opta al premi Grumet Manel Garcia Grau o al premi Miquel Peris Segarra, i el títol o lema de l’obra. Juntament amb aquesta instància s’aportarà, en sobre tancat, l’original de l’obra. Aquest sobre s’identificarà amb el mateix títol o lema que conste en la instància. En l’apartat d’informació addicional de la instància figurarà el títol o lema de l’obra.
Lloc de presentació:
a) Registre General de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, situat a la casa consistorial, plaça Major, núm. 1 d’aquesta ciutat.
b) Registres de las Juntes de Districte de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, situats als següents llocs: Districte Nord, plaça Primer Molí s/n; Districte Sud, c/ Ricard Català, cantó amb c/ Joaquim Marqués; Districte Est, avinguda Germans Bou, núm. 27; Districte Oest, plaça Llacunes de Ruidera, s/n; Districte Centre, plaça Major, núm. 1; Districte Marítim, passeig Bonavista núm. 28.

8. Jurat: Nomenat per l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, el Jurat estarà format per:
– Presidenta: la regidora delegada de Cultura, Patrimoni Cultural i Museus
– Vocals: 7 membres a proposta de l’associació cultural La Barraca
– Secretari/ària: un funcionari/ària del Negociat de Cultura
El Jurat comunicarà de manera oficial la seua decisió en un acte públic amb l’assistència de les persones guanyadores.

9. Les obres no premiades estaran a disposició dels/les seus/es autors/es en la Tinència d’Alcaldia del Grau, fins al 31 d’octubre, en hores d’oficina.

10. S’entén d’aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en un règim especial, de conformitat amb el contingut de la disposició addicional 10a d’aquest text legal.

11. En el cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.

>> Bases Premis de la Mar 2024. Pdf