Premis de la mar

Bases Premis de la Mar 2017

=

L’Ajuntament de Castelló, en col·laboració amb l’associació cultural La Barraca, convoca els XXIV Premis de la Mar, en record als poetes Manel Garcia Grau i  Miquel Peris Segarra, i en homenatge a la mar Mediterrània, mare de vida, de cultura, d’humanisme i de solidaritat.

=

Aquesta vint-i-quatrena convocatòria serà de Poesia en valencià. Els premis, que hauran de tractar el tema de la mar, seran els següents:

– Premi Grumet Manel Garcia Grau, per a joves.
– Premi Miquel Peris Segarra.

=

Al Premi Grumet Manel Garcia Grau podran concórrer joves fins a l’edat de 16 anys. La dotació serà de 300,00 euros, inclosos els impostos que calga aplicar-hi. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 50 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.

=

Al Premi Miquel Peris Segarra podrà concórrer qualsevol persona major de 16 anys. La dotació serà de 900,00 euros, inclosos els impostos que calga aplicar-hi, a més de la publicació de l’obra. Els originals constaran d’un o més poemes, amb una extensió mínima de 300 versos o línies. S’accepta també la prosa poètica.

=

El termini de presentació tindrà com a data límit el dia 10 de maig de 2017.

=

Els originals es presentaran per quintuplicat i sense signar, indicant clarament el premi en el qual es concursa. A més a més, es farà constar el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor/a dins d’un sobre tancat.

=

Els originals s’hauran de lliurar a:

24a Edició Premis de la Mar

Premi Grumet Manel Garcia Grau o Premi Miquel Peris Segarra

Tinència d’Alcaldia del Grau
Passeig Bonavista, núm. 28
12100 Grau de Castelló

=

Prèviament nomenat per l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, el Jurat comunicarà de manera oficial la seua decisió en un acte públic el diumenge 28 de maig de 2017 a les 19 hores en el Centre Cultural La Marina del Grau de Castelló, amb l’assistència de les persones guanyadores

=

Les obres no premiades estaran a disposició dels/de les autors/es en la Tinència d’Alcaldia del Grau, fins al 31 de juliol en hores d’oficina.

=

S’entén d’aplicació a aquests premis la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en un règim especial, de conformitat amb el contingut a la Disposició Addicional 10a d’aquest text legal

=

En el cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana